Przejdź do treści

KIM JESTEŚMY?

Osoby z ADHD potrzebują pomocy i wsparcia, dlatego właśnie powstało stowarzyszenie ATTENTIO. W październiku 2021 roku założyliśmy ATTENTIO – Stowarzyszenie Osób Dorosłych z ADHD, które ma na celu prowadzenie wszechstronnej działalności nastawionej na minimalizowanie kosztów psychologicznych i społecznych, wynikających i związanych z ADHD, opartej na rzetelnej i aktualnej wiedzy naukowej, indywidualnych i kolektywnych doświadczeniach osób z zaburzeniami uwagi, dostrzeżeniu wyzwań związanych z diagnostyką osób dorosłych oraz uznaniu znaczenia neuroróżnorodności jako wartości wzbogacającej współczesne społeczeństwo.

Do naszych celów należą:

1. Poszerzenie świadomości społeczeństwa na temat ADHD, ponieważ nawet wśród specjalistów widoczny jest ogromny deficyt wiedzy z tego zakresu (szczególnie w wypadku diagnostyki osób dorosłych);

2. Podejmowanie działań zmierzających do minimalizowania skutków społecznych wynikających lub pozostających w związku z ADHD;

3. Publiczne zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla osób dorosłych z ADHD;

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i charytatywnej w zakresie pomocy osobom z ADHD;

5. Wspomaganie działalności leczniczej i diagnostycznej ADHD poprzez wsparcie osób dorosłych z ADHD w uzyskaniu dostępu do specjalistycznej pomocy;

6. Kształcenie członków stowarzyszenia, personelu medycznego i osób zainteresowanych tematyką ADHD;

7. Rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy z innymi podmiotami w sprawach mających znaczenie dla osób dorosłych z ADHD.