Przejdź do treści

STATUT

Zobacz w formie pliku PDF: DOKUMENT


Katowice, 10.06.2023 r. 

STATUT
ATTENTIO — STOWARZYSZENIE OSÓB DOROSŁYCH Z ADHD

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie ATTENTIO – Stowarzyszenie Osób Dorosłych z ADHD, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
  o celach niezarobkowych, mającym na celu prowadzenie wszechstronnej działalności nastawionej na minimalizowanie kosztów psychologicznych i społecznych, wynikających
  i związanych z zaburzeniami uwagi, opartej na rzetelnej i aktualnej wiedzy naukowej, indywidualnych i kolektywnych doświadczeniach osób z zaburzeniami uwagi, dostrzeżeniu wyzwań związanych z diagnostyką osób dorosłych oraz uznaniu znaczenia neuroróżnorodności jako wartości wzbogacającej współczesne społeczeństwo.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 3

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Szymbark, w powiecie gorlickim, województwie małopolskim.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
  z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz umów międzynarodowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może posiadać i używać własnych pieczęci, logo, odznak i znaków organizacyjnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. W celu usprawnienia współpracy z podmiotami zagranicznymi, Stowarzyszenie
  w celach informacyjnych może posługiwać się tłumaczeniami swojej nazwy i jej skróconej wersji na języki obce.

§ 6

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, uwzględniając powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 7

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie w szczególności deklaruje członkostwo w międzynarodowych organizacjach zbieżnych z celami Stowarzyszenia. 

§ 8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
  w szczególności na podstawie umów o pracę, zlecenia oraz o dzieło. 
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalności gospodarczą:
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  • 74.30.Z  Działalność związana z tłumaczeniami,
  • 94.12.Z  Działalność organizacji profesjonalnych,
  • 73.11.Z Usługi reklamowe;
 4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest: 

 1. wspomaganie działalności leczniczej i diagnostycznej a ADHD (od ang. attention eficyt hyperactivity disorder), zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzeniu hiperkinetycznym, zaburzeniach koncentracji i uwagi u osób dorosłych, dalej zwanymi ADHD,
 2. popularyzacja wiedzy o ADHD oraz kształcenie członków stowarzyszenia, personelu medycznego i osób zainteresowanych wiedzą na temat ADHD,
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i charytatywnej w zakresie pomocy osobom z ADHD oraz wszelkich innych zagadnień związanych z ADHD,
 4. podejmowanie działań zmierzających do minimalizowania skutków społecznych wynikających lub pozostających w związku z ADHD, 
 5. publiczne zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla osób dorosłych z ADHD,
 6. rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy z innymi podmiotami
  w sprawach mających znaczenie dla osób dorosłych z ADHD.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 1. organizowanie i finansowanie akcji i kampanii społecznych, seminariów, sympozjów, kursów, warsztatów, szkoleń, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów
  i plebiscytów oraz innych form gromadzenia, przekazywania i popularyzacji wiedzy;
 2. inicjowanie, wspieranie, prowadzenie, koordynowanie badań naukowych, sondaży, analiz oraz innych inicjatyw naukowych i popularnonaukowych;
 3. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w szczególności w drodze wydawania książek, czasopism, broszur, raportów i wydawnictw specjalnych, zarówno drukowanych, jak i dostępnych w sieci Internet;
 4. prowadzenie wszelkich form działalności kulturalnej, oświatowej, informacyjnej, wystawienniczej oraz innych wspierających działania statutowe lub niezbędnych do ich realizacji;
 5. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy merytorycznej i organizacyjnej na rzecz osób fizycznych i prawnych, a także inicjatyw, zgodnie z celami statutowymi;
 6. współpracę z innymi instytucjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, a także władzami samorządowymi i rządowymi oraz innymi podmiotami komercyjnymi lub niekomercyjnymi;
 7. inicjowanie, wspieranie, prowadzenie, koordynowanie działań prawodawczych
  i związanych z nimi działań kontrolnych;
 8. tworzenie, koordynowanie, zarządzanie i dysponowanie funduszami finansowymi
  i rzeczowymi, przeznaczonymi na realizowanie celów statutowych, samodzielne lub
  w porozumieniu z innymi podmiotami;
 9. skupianie wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk naukowych, edukacyjnych, publicystycznych oraz innych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje cele określone w niniejszym Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych;
b. członków wspierających;
c. członków honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, posiadająca diagnozę ADHD, podejrzewająca u siebie ADHD lub osoba bliska osoby z ADHD, popierająca cele statutowe Stowarzyszenia i pragnąca w nim działać, która swoją postawą i zaangażowaniem dawać będzie gwarancję utrzymania dobrego imienia Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec, na zasadach określonych w paragrafie 13 punkcie 1 w niniejszym statucie oraz w art. 3 i 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jeśli popiera cele statutowe Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 lub 2, jak i osoba prawna, o ile popiera cele statutowe Stowarzyszenia
  i zobowiąże się wspierać finansowo, rzeczowo lub merytorycznie działalność Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być także osoba małoletnia, udzielająca się jako wolontariusz na rzecz Stowarzyszenia.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 lub 2, jeśli wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 14


Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę członków założycieli Stowarzyszenia, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 15

 1. Przyjęcie w poczet zwyczajnych lub wspierających członków Stowarzyszenia następuje na podstawie prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej, w formie papierowej lub elektronicznej, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu, zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacenia wpisowego. W przypadku członków wspierających, deklaracja członkowska zawierać musi dodatkowo wskazanie rodzaju i zakresu deklarowanej pomocy.
 2. Przyjęcie w poczet członków, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji Zarządu. Zarząd przyjmuje nowego członka, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w § 13 ust. 1 – 3 oraz jeżeli nie zachodzą przesłanki ustania członkostwa – przepisy § 18 stosuje się odpowiednio. Decyzja powinna być podjęta w terminie miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej, przy czym termin odlicza się nie wcześniej niż od dnia uiszczenia wpisowego.
 3. Przyjęcie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia następuje na wniosek członka Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów.
 4. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§ 16

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b. inicjowania, prowadzenia i współuczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
  c. współuczestnictwa w kształtowaniu kierunków działalności Stowarzyszenia,
  d. opiniowania działalności Stowarzyszenia, a także do wyrażania własnych pomysłów, postulatów oraz projektów w tym zakresie oraz do uzyskiwania na nie odpowiedzi;
  e. wglądu wszystkich uchwał, opinii, zaleceń oraz innych dokumentów wydawanych przez organy władz Stowarzyszenia, z poszanowaniem przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych;
  f. osobistego składania wyjaśnień podczas omawiania przez organy władz Stowarzyszenia spraw ich dotyczących.
  g. wystąpienia ze Stowarzyszenia;
  h. korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający posiadają takie same prawa i obowiązki, jak członkowie zwyczajni, z tym zastrzeżeniem, że nie posiadają biernego, ani czynnego prawa wyborczego oraz mogą brać udział w działaniach Stowarzyszenia i uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach wyłącznie z głosem doradczym.
 3. Członkowie honorowi posiadają takie same prawa i obowiązki, jak członkowie zwyczajni, z tym zastrzeżeniem, że nie posiadają czynnego prawa wyborczego oraz mogą brać udział w działaniach Stowarzyszenia i uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach wyłącznie z głosem doradczym.
 4. Członkowie mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń.
 5. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
  a. aktywnej działalności na rzecz realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
  b. przestrzegania postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa;
  c. stosowania się do uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Stowarzyszenia
  i organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem;
  d. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
  e. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
  f. regularnego opłacania składek członkowskich, z tym zastrzeżeniem,
  że obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych i wspierających;
  g. pisemnego informowania Zarządu, w tym w formie elektronicznej o wszelkich zmianach mających wpływ na członkostwo, a także o zmianie danych adresowych oraz danych w zakresie władz i osób reprezentujących – w terminie 21 dni od zdarzenia lub zaistnienia zmiany.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek wspierania działalności Stowarzyszenia w sposób, o którym mowa w § 13 ust. 3.

§ 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań członkowskich;
  b. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu:
  − rażącego naruszenia Statutu lub uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Stowarzyszenia albo organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem,
  − działalności sprzecznej z celami, Statutem lub uchwałami, regulaminami, zarządzeniami władz Stowarzyszenia albo organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem,
  − działania na szkodę Stowarzyszenia;
  c. zalegania z zapłatą składki członkowskiej powyżej 6 miesięcy;
  d. śmierci;
  e. utraty pełnej zdolności do czynności prawnej przez członka spowodowanej jego ubezwłasnowolnieniem;
  f. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  g. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Stowarzyszenia;
  h. rozwiązania lub zaprzestania w jakikolwiek sposób działalności Stowarzyszenia.
 2. Uchwała Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia musi zawierać uzasadnienie faktyczne oraz prawne.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania członka wszelkie jego prawa członkowskie są zawieszone.
 2. W przypadku wniesienia odwołania przez wykluczonego członka Walne Zebranie Członków obraduje jako nadzwyczajne. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Zarząd.

§ 21

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia jest wspólna i trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wybór członków władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 
 3. Kandydatami na członków władz Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zgłoszone na piśmie Zarządowi lub Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków przed rozpoczęciem wyborów do władz Stowarzyszenia. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie woli o kandydowaniu oraz CV.
 4. Zarząd ma obowiązek rozpowszechniać pisemnie, w formie elektronicznej informacje o kandydatach na 4 tygodnie przed rozpoczęciem wyborów do władz Stowarzyszenia. Informacja ta powinna być rozesłana poprzez pocztę elektroniczną do wszystkich zwyczajnych członków Stowarzyszenia. 
 5. W przypadku odwołania, wykluczenia, rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy członków władz Stowarzyszenia lub Prezesa Zarządu, zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających. Zebranie to zwoływane jest przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. Postanowienia § 23 ust. 4 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio. W innych przypadkach wyborów uzupełniających dokonuje się na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. 
 6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. Na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania członków głosowanie może zostać utajnione. Uchwała
  w przedmiocie utajnienia głosowania zapada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 7. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w drodze komunikacji elektronicznej (posiedzenia online).
 8. Głosowanie poza posiedzeniami organów stowarzyszenia może odbywać się
  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej lub komunikatorów elektronicznego porozumiewania się na odległość. 
 9. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się na podstawie przesłanych członkom organu zawiadomień zawierających: 
 10.  proponowaną uchwałę, 
 11. opis sposobu oddania głosu, 
 12. termin do którego można oddać ważny głos. 
 13. Oddanie głosu poza posiedzeniem odbywa się poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej wskazującej sprawę z porządku obrad wraz z jednoznacznie oddanym głosem. 
 14. Głosowanie tajne poza posiedzeniem w formie zdalnej może zostać przeprowadzone wyłącznie przy zapewnieniu środków komunikacji elektronicznej gwarantujących niejawne oddanie głosu. 
 15. O wyniku głosowań w trybie określonym w ust. 1 zawiadamia się członków głosującego organu niezwłocznie po upływie wskazanego terminu. Zawiadomienie przesyła Prezes Zarządu w przypadku uchwał Zarządu i uchwał Walnego Zebrania, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w przypadku uchwał Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków

§ 22

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
 2. z głosem stanowiącym – Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, członkowie zwyczajni, którzy opłacili w terminie wszystkie należne składki i posiadają status członka Stowarzyszenia na dzień ogłoszenia terminu Walnego Zebrania Członków; 
 3. z głosem doradczym – pozostali członkowie Stowarzyszenia, komisja skrutacyjna oraz zaproszeni przez Zarząd goście. 
 4. Na czas Walnego Zebrania Członków powoływana jest Komisja skrutacyjna w liczbie 3 osób. Wyłaniana jest ona z osób uczestniczących w Zgromadzeniu.
 5. Dopuszczalny jest udział danego członka w Walnym Zebraniu Członków poprzez swojego pełnomocnika. Szczegółowe zasady pełnomocnictwa określa regulamin.
 6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej 4 tygodni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie może być również przesłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz na rok, nie później niż do końca czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej lub 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia – w tym zakresie przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać porządek obrad Walnego Zebrania Członków oraz uzasadnienie, a jeżeli na Walnym Zebraniu Członków ma być rozpatrywana zmiana Statutu – także projekt zmian wraz
  z uzasadnieniem. 
 4. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła w tym terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, uprawnienie do zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej w terminie kolejnego miesiąca. Jeżeli nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane przez Zarząd ani przez Komisję Rewizyjną, uprawnienie do zwołania przysługuje 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia – w terminie kolejnego miesiąca. Postanowienia § 22 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 6. Jeżeli uchwały Walnego Zebrania Członków nie mogą zostać podjęte ze względu na brak wymaganego kworum, kolejne obrady odbywają się godzinę później, a uchwały podejmowane są wówczas bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. 

§ 24

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy przede wszystkim: 

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian Statutu; 
 3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 4. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków;
 5. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; 
 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
 7. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
 8. rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 19 ust. 1;
 9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§ 25

 1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. 
 2. Zarząd liczy od 3 do 5 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybieranego przez Walne Zebranie Członków w odrębnym głosowaniu.
 3. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję uchwala Walne Zebranie Członków.
 4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jednego z członków Zarządu. Posiedzenia zarządu mogą odbywać się online.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
 6. Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd i kieruje jego pracami. 
 7. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, a więc do składania
  i przyjmowania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających wspólnie.
 8. Jeżeli organizacja międzynarodowa, której członkiem jest Stowarzyszenie, wymaga wskazania jednego wybieralnego przedstawiciela – osobę tę wybiera Zarząd ⅔ głosów.
 9. Uchwały Zarządu zapadają przy wymaganej obecności Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równości głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.
 10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
 11. złożenia rezygnacji;
 12. odwołania przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów;
 13. śmierci;
 14. wygaśnięcia mandatu. 

§ 26

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
 3. nominowanie osoby do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz
 4. realizacja celów Stowarzyszenia;
 5. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
 7. składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 8. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
 9. sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia; 
 10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 
 11. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 
 12. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia;
 13. zatrudnianie pracowników – w szczególności na podstawie umów o pracę, zlecenia lub dzieło; 
 14. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia; 
 15. podejmowanie uchwał o członkostwie w innych organizacjach; 
 16. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 17. uchwalanie regulaminu działania Zarządu; 
 18. uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich, trybu ich wnoszenia oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 19. wykonywanie innych nie wymienionych czynności, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. 
 3. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w jednym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.
 4. Walne Zgromadzenie Członków wybiera poprzez głosowanie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. 
 5. Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz w roku przed terminem zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
 6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 
 7. złożenia rezygnacji; 
 8. odwołania przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów; 
 9. śmierci; 
 10. wygaśnięcia mandatu. 

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia w każdym jej zakresie; 
 2. składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 3. składanie opinii i wniosków pokontrolnych na Walnym Zebraniu Członków,
  a w szczególności wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu;
 4. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, przepis § 23 stosuje się;
 5. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu w celu omówienia
  i przedstawienia uwag, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych – zebranie Zarządu odbywa się w takim wypadku w terminie jednego miesiąca od dnia żądania; 
 6. uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej; 
 7. prawo żądania od władz Stowarzyszenia informacji, wyjaśnień i wglądu we wszelką dokumentację. 

§ 29

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 30

Majątek Stowarzyszenia powstaje przede wszystkim z:

 1. wpisowego i składek członkowskich, 
 2. darowizn, spadków, zapisów, 
 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
  w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 4. dotacji oraz z ofiarności publicznej;
 5. dochodów z własnej działalności gospodarczej.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 7. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 8. Majątek oraz wszelkie środki Stowarzyszenie przeznacza na swoją działalność statutową. 
 9. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

§31

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jego członków, członków organów władz Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów władz Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów władz Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowych celów Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów władz Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 23 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa się sposób jego likwidacji, likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i Kodeks Cywilny.

Katowice, 10.06.2023 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania: Sławomir Gadek

Protokolant: Anna Wilkos